Inwentaryzacja powykonawcza

Prace geodezyjne podczas typowej budowy, na przykład budowy budynku mieszkalnego, można podzielić na trzy rodzaje. Są to:

  1. prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych – jako element niezbędny w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. prace związane z wytyczeniem zaprojektowanych elementów w terenie, np wytyczanie osi fundamentów pod wykop, wytyczanie przebiegu przyłączy, itp.,
  3. prace związane z inwentaryzacją powykonawczą budowy w celu jej zgłoszenia do odbioru do inspektoratu nadzoru budowlanego.

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 27 nakłada na inwestorów obowiązek zapewnienia dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych wybudowanych obiektów oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji. Ponadto zastrzega, iż geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem. 

 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą inwestor powinien zgłosić geodecie na końcowych etapach poszczególnych prac. W przypadku budowy budynku bez przyłączy infrastruktury technicznej inwestor może zgłosić inwentaryzację na końcu wykonywanych prac, jednakże gdyby budowa dotyczyła również przyłączy podziemnych, należy je zgłosić do pomiaru przed zasypaniem.

Dokumentacja inwentaryzacyjna zawiera pomiary z każdego rodzaju zakończonych prac, natomiast jej elementem wynikowym jest mapa przedstawiająca pełny obraz wykonanej inwestycji. Na mapie tej geodeta jest również obowiązany odnieść się do zgodności wykonanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu z projektem uzgodnionym przez starostę. Zgodność z projektem stwierdzana jest wówczas, kiedy wykonanie elementów uzbrojenia terenu nie odbiega od projektu 30 cm dla gruntów zabudowanych oraz 50 cm dla gruntów rolnych i leśnych. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dlatego trzeba zaznaczyć, jak ważne jest dopełnienie przez inwestora obowiązku ówczesnego zapewnienia geodezyjnego wytyczenia projektu w terenie, żeby uniknąć wykonania niezgodnego z projektem.

Z geodezyjną inwentaryzacją wiążą się również przepisy dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Zazwyczaj tak się dzieje, że w wyniku budowy zmienia się aktualne użytkowanie gruntu. Taki fakt geodeta odnotowuje w dokumentacji z inwentaryzacji wykonując wykaz zmian danych ewidencyjnych, który obrazuje, przykładowo, zmianę gruntu rolnego na teren mieszkaniowy o konkretnej (wyliczonej) powierzchni. Poza tym, w przypadku prowadzenia przez starostę ewidencji budynków, nowo wybudowany budynek, w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej, powinien być ujawniony w ewidencji budynków i otrzymać nr ewidencyjny. W związku z powyższym, przy geodezyjnej inwentaryzacji geodeta sporządza kartotekę budynku, w której odnotowuje m. in. ilość kondygnacji budynku, materiał z czego jest zbudowany, powierzchnię zabudowy.

Tak więc inwestor, w wyniku wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinien otrzymać od geodety obligatoryjnie mapę inwentaryzacyjną, oraz ewentualnie wykaz zmian danych ewidencyjnych, czy też kartotekę budynku (lub wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku, gdyby budynek był już ujawniony w ewidencji, a jego dane uległyby zmianie).

Trzeba zaznaczyć, że jakkolwiek inwestor sam jest zobowiązany zgłosić do odbioru do inspektoratu nadzoru budowlanego zakończoną inwestycję, tak przekazane staroście przez geodetę dokumenty aktualizujące dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, są wystarczającym dowodem do wprowadzenia przez starostę zmian, i inwestor sam ich nie ma obowiązku zgłaszać.       

 

Przeprowadzenie typowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego można przedstawić następująco

1.                     1. Inwestor zleca nam wykonanie inwentaryzacji. Do zlecenia potrzebny jest nr działki, na której prowadzona jest inwestycja oraz miejscowość, w której ta działka leży. Zlecenie można złożyć osobiście odwiedzając nasze biuro, telefonicznie lub drogą mailową.

2.                     2. Po przyjęciu zlecenia inwentaryzacji zgłaszamy zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym. W przeciągu dwóch, trzech dni otrzymujemy ze starostwa (z archiwum geodezyjnego) niezbędne materiały i dokumenty dotyczące przedmiotowej działki w postaci mapy zasadniczej, wypisów z rejestru gruntów i budynków, danych odnośnie granic itp. oraz niezbędne informacje np. na temat osnowy geodezyjnej. Odnajdujemy również opinię starosty w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3.                     3. Wykonujemy wywiad terenowy. Mierzymy (inwentaryzujemy) wykonane obiekty. W razie nie zakończenia wszystkich prac budowlanych, wykonujemy inwentaryzacje częściowe, sukcesywnie do zakończonych etapów, lub rodzajów prac. Wykonujemy również pomiary potrzebne do zmian w ewidencji gruntów i budynków, czyli związane z aktualnym użytkowaniem terenu (powierzchnia terenu mieszkalnego), jak również z charakterystyką budynku (powierzchnia zabudowy, rodzaj budynku, kondygnacje, itp.).

4.                     4. Całość zgromadzonego materiału opracowujemy kameralnie w biurze. Przetwarzamy wyniki pomiaru terenowego w celu zobrazowania nowych elementów na mapie, opracowujemy dokumenty potrzebne do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian danych ewidencyjnych, kartoteka budynku).

5.                     5. Kompletujemy dokumentację techniczną, która powstała podczas opracowywania mapy, i która jest swojego rodzaju śladem i drogą w jaki sposób inwentaryzacja była sporządzana, jakie pomiary i okoliczności techniczne jej towarzyszyły. Taka dokumentacja techniczna kompletowana jest w formie operatu technicznego i składają się nań: sprawozdanie techniczne, szkice polowe, dzienniki pomiarowe, obliczenia, itp.

6.                     6. Gotowy operat techniczny, wraz z wydrukowanymi mapami dla zleceniodawcy oraz innymi niezbędnymi dokumentami, przekazujemy do starostwa powiatowego.

7.                     7. Starostwo powiatowe dokonuje kontroli operatu technicznego i, w przypadku pozytywnej kontroli, włącza go do archiwum geodezyjnego, klauzulując operat oraz mapy dla zleceniodawcy odpowiednimi pieczęciami. Starostwo na czynność kontroli ma maksymalnie 6 dni roboczych.

8.                     8. Po włączeniu operatu do archiwum starostwo zwraca nam opieczętowane mapy dla zleceniodawcy.

9.                     9. Po odebraniu map ze starostwa zawiadamiamy zleceniodawcę o tym, iż mapy są gotowe i może je odebrać w naszym biurze.

 

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli będzie elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, celem zgłoszenia zakończenia prac budowlanych.

 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest ostatnią czynnością geodezyjną w procesie budowlanym.


Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania prosimy o nawiązanie kontaktu - przedstawimy osobiście pełną ofertę bezpośrednio na miejscu w dogodnym dla Państwa terminie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

mgr inż. Adam Myszkowiak kom. 608 582 402
mgr inż. Jakub Piechota kom. 504 024 187

E-mail: biurogeo@gmail.com
E-mail: biurogeodezyjne@op.pl

Web: www.biuro-geodezyjne.com.pl/