Mapy do celów projektowych

Jednym z geodezyjnych elementów procesu budowlanego jest mapa do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest zaktualizowaną w terenie kopią mapy zasadniczej prowadzonej przez starostę, przetworzoną do skali, która pozwoli na czytelne odczytanie jej treści oraz dostosowana dla potrzeb zamawiającego o dodatkowe elementy potrzebne projektantowi.

Sporządzenie typowej mapy do celów projektowych dla potrzeb budowy budynku jednorodzinnego pokrótce można przedstawić następująco:

 1. Inwestor decydując się na budowę budynku sprawdza w urzędzie gminy czy na danym terenie (na którym chce budować) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Jeżeli tak, inwestor sprawdza jakie inwestycje na danym terenie przewiduje plan i wykupuje wypis i wyrys z planu. Jeżeli nie, inwestor składa wniosek do wójta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Mając jeden z tych dokumentów inwestor wybiera projekt budowlany o parametrach zgodnych z tym, co przewiduje plan, bądź decyzja o warunkach zabudowy.   

 2. Inwestor zleca nam wykonanie mapy do celów projektowych. Do zlecenia potrzebny jest nr działki, na której ma być planowana inwestycja, miejscowość, w której ta działka leży, oraz co jest zamierzeniem inwestycyjnym. Zlecenie można złożyć osobiście odwiedzając nasze biuro, telefonicznie lub drogą mailową. Dla potrzeb wykonania mapy ustalany jest obszar jaki ta mapa ma obejmować. Zazwyczaj są to najbliższe okolice działki przeznaczonej pod zabudowę, ale w przypadku uzbrojenia, które nie przebiega w pobliżu działki, będzie to również teren przez który będą przebiegać projektowane przyłącza do budynku. W związku z powyższym zaleca się inwestorowi, aby wystąpił do właścicieli sieci, z których będzie budował przyłącza, o wydanie warunków podłączenia do sieci. Ułatwi to nam w określeniu faktycznego terenu jaki ma przedstawiać mapa i zaoszczędzi ewentualnych niedomówień. Zaznaczyć należy, że tak czy inaczej, warunki podłączenia do sieci inwestor będzie musiał uzyskać jako element niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę i wytyczne dla projektanta.

 3. Po przyjęciu zlecenia wykonania mapy do celów projektowych zgłaszamy zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym. W przeciągu dwóch, trzech dni otrzymujemy ze starostwa (z archiwum geodezyjnego) niezbędne materiały i dokumenty dotyczące przedmiotowej działki w postaci mapy zasadniczej, wypisów z rejestru gruntów, danych odnośni granic itp. oraz niezbędne informacje np. na temat osnowy geodezyjnej.

 4. Wykonujemy wywiad terenowy, gdzie porównujemy mapę zasadniczą otrzymaną ze starostwa z tym, co istnieje aktualnie na gruncie. Dostosowujemy treść mapy zasadniczej do stanu na gruncie; mierzymy geodezyjnie elementy, których na mapie nie ma, lub wykreślamy z mapy to, co już w terenie nie występuje.

 5. Całość zgromadzonego materiału opracowujemy kameralnie w biurze. Dostosowujemy skalę mapy dla potrzeb mapy (zazwyczaj jest to przeskalowanie mapy ze skali 1:1000 do skali 1:500), przetwarzamy wyniki pomiaru terenowego w celu zobrazowania nowych elementów na mapie, opracowujemy mapę wynikową w wersji numerycznej, drukujemy efekt finalny w odpowiedniej formie.

 6. Kompletujemy dokumentację techniczną, która powstała podczas opracowywania mapy, i która jest swojego rodzaju śladem i drogą w jaki sposób mapa do celów projektowych była sporządzana, jakie pomiary i okoliczności techniczne jej towarzyszyły. Taka dokumentacja techniczna kompletowana jest w formie operatu technicznego i składają się nań: sprawozdanie techniczne, szkice polowe, dzienniki pomiarowe, obliczenia, itp.

 7. Gotowy operat techniczny wraz z wydrukowanymi mapami dla zleceniodawcy przekazujemy do starostwa powiatowego.

 8. Starostwo powiatowe dokonuje kontroli operatu technicznego i, w przypadku pozytywnej kontroli, włącza go do archiwum geodezyjnego klauzulując operat oraz mapy dla zleceniodawcy odpowiednimi pieczęciami. Starostwo na czynność kontroli ma maksymalnie 6 dni roboczych.

 9. Po włączeniu operatu do archiwum starostwo zwraca nam opieczętowane mapy dla zleceniodawcy.

 10. Po odebraniu map ze starostwa zawiadamiamy zleceniodawcę o tym, iż mapy są gotowe i może je odebrać w naszym biurze.

Tak wykonana mapa posłuży projektantowi do wkomponowania zamierzonej inwestycji w istniejące warunki terenowe oraz pozwoli opracować projekt zagospodarowania działki.

  Mapa do celów projektowych jest pierwszą czynnością geodezyjną w procesie budowlanym.

Przykład mapy do celów projektowych:

mdcp.jpg


Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania prosimy o nawiązanie kontaktu - przedstawimy osobiście pełną ofertę bezpośrednio na miejscu w dogodnym dla Państwa terminie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

mgr inż. Adam Myszkowiak kom. 608 582 402
mgr inż. Jakub Piechota kom. 504 024 187

E-mail: biurogeo@gmail.com
E-mail: biurogeodezyjne@op.pl

Web: www.biuro-geodezyjne.com.pl/