Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości jest najbardziej powszechną pracą geodezyjną związaną
z gruntami.
Właściciel chcąc podzielić swoją nieruchomość musi dostosować się do przepisów regulujących sposób i tryb dzielenia nieruchomości. Główną wykładnię odnośnie podziałów zawarto w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Tak więc wolność właściciela, odnośnie dysponowania swoimi gruntami w zakresie dowolności ich dzielenia, ograniczona jest poprzez ramy tej ustawy.

Pokrótce mówi ona o tym, iż żeby podzielić swoją nieruchomość trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

 • - podział musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (który znajduje się w gminie), bądź z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • - wydzielone działki gruntu muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.

       Podziału dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściciel obowiązany jest złożyć podpisany wniosek o podział swojej nieruchomości do wójta załączając do wniosku odpowiednie dokumenty. Jeżeli nieruchomość ma kilku właścicieli, wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele. Jednym z załączników do wniosku o podział jest mapa z projektem podziału nieruchomości. Jest to dokument, który musi wykonać geodeta. Mapa z projektem podziału jest wynikiem szeregu czynności, które geodeta, w porozumieniu z właścicielem, wykonuje kameralnie w biurze, jak i w terenie.

 W praktyce standardowe geodezyjne czynności wyglądają następująco:

 1. Zaczynamy od uzgodnienia z właścicielem koncepcji podziału. Wspólnie u nas w biurze ustalamy w jakim celu ma być działka dzielona, jak ma być dzielona, czy mają być konkretne powierzchnie wydzielanych działek, ustalamy  przewidywany dostęp do drogi wydzielanych działek, badamy czy istnieje w urzędzie gminy na ten teren plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy, badamy jakim dokumentem własności odnośnie działki dysponuje zleceniodawca. Wszystkie zebrane informacje pozwalają nam na wybranie właściwego trybu dokonywania podziału; czy zgodnie z planem, czy niezależnie od planu, czy też poza przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (wyjątki od ustawy).
 2. Po przyjęciu zlecenia wykonania podziału zgłaszamy zamiar jego wykonania w starostwie powiatowym. W przeciągu dwóch, trzech dni otrzymujemy ze starostwa (z archiwum geodezyjnego) niezbędne materiały i dokumenty dotyczące przedmiotowej działki w postaci mapy zasadniczej, wypisów z rejestru gruntów, danych odnośnie granic itp. oraz niezbędne informacje, np. na temat osnowy geodezyjnej.
 3. Zbieramy wymagane dokumenty do wniosku o podział i pomagamy taki wniosek zredagować, mając na uwadze cel podziału. Załączniki zazwyczaj kompletujemy we własnym zakresie, natomiast jedynym dokumentem, który właściciel musi nam dostarczyć jest dokument własności, czyli zazwyczaj jest to odpis z księgi wieczystej, ale może to być również akt notarialny, akt własności ziemi, czy też postanowienie sądowe. Na tym etapie wspólnie z właścicielem opracowujemy wstępny projekt podziału, czyli koncepcję podziału, na podstawie którego wójt będzie mógł wydać opinię na temat zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. Pozytywna opinia pozwala przejść do dalszego etapu prac geodezyjnych.
 4. Spotykamy się w terenie z właścicielem w celu konkretnych ustaleń odnośnie granic i stosownych pomiarów. Z reguły takie spotkanie odbywa się po uprzednim umówieniu na konkretny termin i zawiadomieniu przez nas sąsiadów o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału. Spotykając się w terenie dokonujemy pomiarów dokąd mają sięgać nowe granice oraz przyjmujemy zewnętrzne granice nieruchomości. W zależności od ustaleń z właścicielem markujemy nowe granice palikami drewnianymi, lub, po zatwierdzeniu podziału decyzją wójta, stabilizujemy punkty graniczne znakami granicznymi.
 5. Na podstawie pomiarów opracowujemy całość dokumentacji, której wynikiem będzie mapa z projektem podziału. Całość zgromadzonego materiału opracowujemy kameralnie w biurze. W ramach tych czynności m.in. obliczamy powierzchnie nowych działek. Kompletujemy dokumentację techniczną, która powstała podczas opracowywania projektu podziału, i która jest swojego rodzaju śladem i drogą w jaki sposób projekt podziału był sporządzany, jakie pomiary i okoliczności techniczne temu towarzyszyły. Taka dokumentacja techniczna kompletowana jest w formie operatu technicznego i składają się nań: sprawozdanie techniczne, szkice polowe, dzienniki pomiarowe, obliczenia, itp.
 6. Gotowy operat techniczny wraz z wydrukowanymi mapami z projektem podziału nieruchomości przekazujemy do starostwa powiatowego.
 7. Starostwo powiatowe dokonuje kontroli operatu technicznego i, w przypadku pozytywnej kontroli, włącza go do archiwum geodezyjnego klauzulując operat oraz mapy dla zleceniodawcy odpowiednimi pieczęciami. Starostwo na czynność kontroli ma maksymalnie 6 dni roboczych.
 8. Po włączeniu operatu do archiwum starostwo zwraca nam opieczętowane mapy z projektem podziału nieruchomości.
 9. Po odebraniu map ze starostwa zawiadamiamy zleceniodawcę o tym, iż mapy są gotowe i może je odebrać w naszym biurze. Właściciel składa je do urzędu gminy jako uzupełnienie do wniosku o podział, który złożył na początku. Wójt na podstawie złożonych map wydaje decyzję o zatwierdzeniu podziału.

 Na tym etapie czynności geodezyjne odnośnie podziału się zazwyczaj kończą, ale w zależności od uprzednich ustaleń z właścicielem, możliwa jest trwała stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi. Stabilizacje punktów granicznych wykonujemy po stwierdzeniu ostateczności decyzji zatwierdzającej podział, za pomocą słupków betonowych z krzyżem z podcentrem butelką.

Przykład mapy z projektem podziału:

podzial.jpg


Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania prosimy o nawiązanie kontaktu - przedstawimy osobiście pełną ofertę bezpośrednio na miejscu w dogodnym dla Państwa terminie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

mgr inż. Adam Myszkowiak kom. 608 582 402
mgr inż. Jakub Piechota kom. 504 024 187

E-mail: biurogeo@gmail.com
E-mail: biurogeodezyjne@op.pl

Web: www.biuro-geodezyjne.com.pl/